Disclaimer en beeldverantwoording

De website van RED+ is gemaakt in samenwerking met Studio Maker. Heeft u vragen, ideeën of suggesties? Dan nodigen wij u graag uit om contact met ons op te nemen.

De gebruikte (project) foto’s zijn in overleg met- en met toestemming van de betreffende opdrachtgevers geplaatst of zijn gekocht via commerciële partijen.

Ondanks de constante zorg en aandacht die RED+ aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig is. De informatie op www.red-plus.nl  wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving aan bezoekers of opdrachtgevers worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RED+.

RED+ kan er niet voor instaan dat de informatie op www.red-plus.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

RED+ sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.red-plus.nl , het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.red-plus.nl te kunnen raadplegen.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de juistheid of periode (jaartal) dat bij een project is weergegeven. Het jaartal betreft de prognose, maar kan in de loop van het proces worden bijgesteld.